پرسشنامه3 - ویژه مردم محلی

ضمن سپاس از همکاری شما، پرسشنامه ای که پیش رو دارید به منظور انجام تحقیق راجع به "توسعه روستایی با توجه به زمینه های مساعد گردشگری روستایی" می باشد، مستدعی است برای هر چه بهتر شدن امکانات رفاهی اقدامات لازم برای توسعه گردشگری مبتنی بر توسعه روستایی به سوالات زیر پاسخ دهید. خواهشمند است با پاسخ های دقیق خود (تنها یک پاسخ برای هر سوال) ما را در رسیدن به این هدف یاری دهید. پیشاپیش از صداقت شما و زمانی که صرف تکمیل این پرسشنامه می نمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

2 years ago

انصراف
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search