آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

سیزدهمین سالروز ثبت جهانی پاسارگاد

سیزدهمین سالروز ثبت جهانی پاسارگاد مبارک باد!

پاسـارگاد، جمهوري اسلامي ايران، به سـال 1383 خورشيـدي مطــابق با سال 2004 ميــلادي، بر اسـاس بندهاي يکم، دوم، سوم و چـهارم معيارهاي فرهنگي در فهرست ميراث جهاني يونسکو به ثبت رسيد: معيار يک: پاسارگاد نخستين نشانه بارز معماري سلطنتي هخامنشي است. معيار دو: پايتخت شاهنشاهي پاسارگاد را کوروش بزرگ با مشارکت مردمان گوناگون امپراطوري که بنا نهاده بود ساخت اين حرکت به صورت يک مرحله بنيادي در تحول هنر و معماري کلاسيک ايران درآمد. معيار سه: محوطه باستانشناختي پاسارگاد، با کاخ ها، باغ ها و آرامگاه کوروش بزرگ بنيان گذار سلسله هخامنشي، يادبودي استثنايي از تمدن هخامنشیان در ايران است. معيار چهار: مجمــوعه چهار باغي پادشاهي که در پاســارگاد بنياد گذاشته شده به صورت نمونـه اي مادر براي اين گونه معماري و طرح ريزي در آسياي غربي درآمد. شماره ثبت جهاني: 1106

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search