آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

گزارشى از روند ثبت جهانى شهر تاريخي يزد

كميته ميراث جهاني يونسكو در چهل و يكمين نشست خود كه هم اكنون در كراكوف لهستان در حال برگزاري است، با اجماع، شهر تاريخي يزد را در فهرست ميراث جهاني خود ثبت كرد
 با ثبت شهر تاريخي يزد، اولين پرونده يك شهر تاريخي ايران در فهرست جهاني به ثبت مي رسد كه بيش از ٧٠٠ هكتار از اراضي شهر قديمي يزد را در بر ميگيرد
سفير جمهوري آذربايجان كه كشورش عضو كميته مذكور است است به عنوان اولين سخنران با برشمردن ويژگيهاي تاريخي و منحصر به فرد يزد و حيات اجتماعي و فرهنگي اين شهر از ثبت اين شهر در فهرست جهاني دفاع كرد
سفير كويت دومين سفير حامي ثبت يزد بود، وي نيز با اشاره به ساختار تاريخي و بناهاي خشتي شكوهمند اين شهر، ثبت اين شهر منحصر به فرد در فهرست جهاني يونسكو امري مسلم دانست
سفير تركيه ديگر سخنران اين اجلاس بود كه به ويژگي چند فرهنگي يزد و همزيستي مسالمت آميز و غنا بخش اديان اسلام، زرتشتي و كليمي اشاره كرد و يزد را داراي شرايط يك اثر بزرگ ميراث ارزشمند جهاني دانست
سپس كشورهاي ويتنام، تونس و لبنان با تاكيد مجدد روي ارزش جهاني شهر يزد بر ثبت اين شهر صحه گذاشتند
سرانجام با اجماع اعضاء كميته شهر يزد ثبت جهاني شد/ ايرنا

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search