آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

برگزاری دوره آموزشی مستندنگاری با استفاده از علوم فتوگرامتری

پایگاه میراث جهانی پاسارگاد و تخت جمشید با همکاری شرکت فرانگار پیمایش دوره آموزشی "مستندنگاری با استفاده از علوم فتوگرامتری" را از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶ در محل دفتر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید برگزار خواهد نمود. مهمترین محورهای آموزشی این کارگاه آموزشی که به منظور آموزش و ارتقای دانش فنی کارشناسان حفاظت و مرمت انجام خواهد شد به شرح ذیل خواهد بود:
- آموزش فتوگرامتری
- آموزش نرم افزار میکرواستیشن
- کار با داده های حاصل از لیزر اسکن (فیدیاس)
- کاربری عکاسی و پهباد در مستندنگاری

همچنین در پایان این دوره برای کارآموزان گواهینامه شرکت در دوره صادر خواهد.

 

روابط عمومی پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search