Pasargadae World Heritage

آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

روز پاکسازی محوطه های میراث جهانی و میراث فرهنگی

آیین پاکسازی سراسری محوطه های میراث جهانی و میراث فرهنگی کشور در سومین جمعه پایان سال با حضور مردم محلی و ارگان های ذیربط برگزار می شود. 

وعده ما: 18 اسفند ماه - مجموعه میراث جهانی پاسارگاد

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Head Office
Pasargadae
© کپی رایت پایگاه میراث جهانی پاسارگاد 2017.
طراحی و پیاده سازی وبسایت با پیشگاهان

Search