آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

گزارش تصویری نشست پاسارگاد در مسیر گردشگری پایدار

 • مراسم بزرگداشت چهاردهیمن سالروز ثبت جهانی پاسارگاد - اجرای دیباچه
 • مراسم بزگداشت چهاردهیمن سالروز ثبت جهانی پاسارگاد - ایراد سخنرانی توسط محمد نصیری حقیقت
 • مراسم بزرگداشت چهاردهیمن سالروز ثبت جهانی پاسارگاد - ایراد سخنرانی توسط علیرضا صادقی امیری
 • مراسم بزرگداشت چهاردهمین سالروز ثبت جهانی پاسارگاد
 • تجلیل از پرسنل مجموعه میراث جهانی پاسارگاد، راهنمایان نوروزی و اعضا نوروزگاه
 • نشست پاسارگاد در مسیر گردشگری پایدار - کارگاه نخست
 • نشست پاسارگاد در مسیر توسعه پایدار با تسهیل گری بابک مغازه ای
 • بازدید از اجرای بدنه سازی شهری با معماری سنتی در شهر مادرسلیمان
 • بازدید از اجرای بدنه سازی شهری با معماری سنتی در شهر مادرسلیمان
 • بازدید از اجرای بدنه سازی شهری با معماری سنتی در شهر مادرسلیمان
 • بازدید از اجرای بدنه سازی شهری با معماری سنتی در شهر مادرسلیمان
 • چالش‌های برنامه‌ریزی و طراحی سرمایه‌گذاری‌های اجتماع محور در گردشگری
 • چالش‌های برنامه‌ریزی و طراحی سرمایه‌گذاری‌های اجتماع محور در گردشگری
 • چالش‌های برنامه‌ریزی و طراحی سرمایه‌گذاری‌های اجتماع محور در گردشگری
 • کارگاه مشاغل روستایی مرتبط با اقامتگاه های بوم گردی
 • باشندگی و مشارکت شهردار شهر مادرسلیمان در کارگاه آموزشی دومین نشست پاسارگاد در مسیر گردشگری پایدار
 • نشست پاسارگاد در مسیر گردشگری پایدار
 • نشست پاسارگاد در مسیر گردشگری پایدار
 • مراسم بزرگداشت چهاردهیمن سالروز ثبت جهانی پاسارگاد - اجرای دیباچه

 • مراسم بزگداشت چهاردهیمن سالروز ثبت جهانی پاسارگاد - ایراد سخنرانی توسط محمد نصیری حقیقت

 • مراسم بزرگداشت چهاردهیمن سالروز ثبت جهانی پاسارگاد - ایراد سخنرانی توسط علیرضا صادقی امیری

 • مراسم بزرگداشت چهاردهمین سالروز ثبت جهانی پاسارگاد

 • تجلیل از پرسنل مجموعه میراث جهانی پاسارگاد، راهنمایان نوروزی و اعضا نوروزگاه

 • نشست پاسارگاد در مسیر گردشگری پایدار - کارگاه نخست

 • نشست پاسارگاد در مسیر توسعه پایدار با تسهیل گری بابک مغازه ای

 • بازدید از اجرای بدنه سازی شهری با معماری سنتی در شهر مادرسلیمان

 • بازدید از اجرای بدنه سازی شهری با معماری سنتی در شهر مادرسلیمان

 • بازدید از اجرای بدنه سازی شهری با معماری سنتی در شهر مادرسلیمان

 • بازدید از اجرای بدنه سازی شهری با معماری سنتی در شهر مادرسلیمان

 • چالش‌های برنامه‌ریزی و طراحی سرمایه‌گذاری‌های اجتماع محور در گردشگری

 • چالش‌های برنامه‌ریزی و طراحی سرمایه‌گذاری‌های اجتماع محور در گردشگری

 • چالش‌های برنامه‌ریزی و طراحی سرمایه‌گذاری‌های اجتماع محور در گردشگری

 • کارگاه مشاغل روستایی مرتبط با اقامتگاه های بوم گردی

 • باشندگی و مشارکت شهردار شهر مادرسلیمان در کارگاه آموزشی دومین نشست پاسارگاد در مسیر گردشگری پایدار

 • نشست پاسارگاد در مسیر گردشگری پایدار

 • نشست پاسارگاد در مسیر گردشگری پایدار

 • مراسم بزرگداشت چهاردهیمن سالروز ثبت جهانی پاسارگاد - اجرای دیباچه
 • مراسم بزگداشت چهاردهیمن سالروز ثبت جهانی پاسارگاد - ایراد سخنرانی توسط محمد نصیری حقیقت
 • مراسم بزرگداشت چهاردهیمن سالروز ثبت جهانی پاسارگاد - ایراد سخنرانی توسط علیرضا صادقی امیری
 • مراسم بزرگداشت چهاردهمین سالروز ثبت جهانی پاسارگاد
 • تجلیل از پرسنل مجموعه میراث جهانی پاسارگاد، راهنمایان نوروزی و اعضا نوروزگاه
 • نشست پاسارگاد در مسیر گردشگری پایدار - کارگاه نخست
 • نشست پاسارگاد در مسیر توسعه پایدار با تسهیل گری بابک مغازه ای
 • بازدید از اجرای بدنه سازی شهری با معماری سنتی در شهر مادرسلیمان
 • بازدید از اجرای بدنه سازی شهری با معماری سنتی در شهر مادرسلیمان
 • بازدید از اجرای بدنه سازی شهری با معماری سنتی در شهر مادرسلیمان
 • بازدید از اجرای بدنه سازی شهری با معماری سنتی در شهر مادرسلیمان
 • چالش‌های برنامه‌ریزی و طراحی سرمایه‌گذاری‌های اجتماع محور در گردشگری
 • چالش‌های برنامه‌ریزی و طراحی سرمایه‌گذاری‌های اجتماع محور در گردشگری
 • چالش‌های برنامه‌ریزی و طراحی سرمایه‌گذاری‌های اجتماع محور در گردشگری
 • کارگاه مشاغل روستایی مرتبط با اقامتگاه های بوم گردی
 • باشندگی و مشارکت شهردار شهر مادرسلیمان در کارگاه آموزشی دومین نشست پاسارگاد در مسیر گردشگری پایدار
 • نشست پاسارگاد در مسیر گردشگری پایدار
 • نشست پاسارگاد در مسیر گردشگری پایدار

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search