آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

گزارش تصویری نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران ـ ایتالیا

در راستای تمدید تفاهم نامه حفاظت و مرمت در محوطه میراث جهانی پاسارگاد فی مابین معاونت میراث فرهنگی کشور و مؤسسه عالی حفاظت و مرمت رم ـ ایتالیا؛ نشست تخصصی با عنوان "تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران ـ ایتالیا" با همکاری این پایگاه و پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی در تاریخ 22 مهر ماه 1397 در محل سالن اجتماعات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می گردد.

 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا

 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا

 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا

 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا

 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا

 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا

 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا

 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا

 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا

 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا

 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا
 • نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search