آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

نورزتان پیروز

هر روزتان نوروز             نوروزتان پیروز

مجموعه میراث جهانی پاسارگاد مقدم میهمانان عزیز را گرامی می دارد. 

Banne.jpg

 

 

 

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search