پارسه - پاسارگاد: کهن‌ترین طراحی‌ها از دیدگاه جهانگردان اروپایی دوره صفویه تا زندیه

عنوان: زندگی و جهانداری کوروش کبیر
مجموعه: باستان شناسی, فارسی
نویسنده: غلامرضا خجندی، محمدحسن طالبیان، پروین کشاورز، مسعود رضایی‌منفرد
ناشر: آذرنگ
تاریخ انتشار: 1393
توضیحات کتاب:

-

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search