پاسارگاد قدیمی ترین پایتخت کشور شاهنشاهی ایران

عنوان: پاسارگاد قدیمی ترین پایتخت کشور شاهنشاهی ایران
مجموعه: باستان شناسی, مرمت و حفاظت, فارسی
نویسنده: علی سامی
ناشر: -
تاریخ انتشار: 1375
توضیحات کتاب:

-

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search