راهنمای تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد

عنوان: راهنمای تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد
مجموعه: باستان شناسی, فارسی
نویسنده: فرخ سعیدی
ناشر: موسسه فرهنگی انتشاراتی پازینه
تاریخ انتشار: 1378
توضیحات کتاب:

-

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search