سکونتگاه هایی روستایی از دوره های هخامنشی و فراهخامنشی: محوطه 76 و 77 تنگ بلاغی

عنوان: سکونتگاه هایی روستایی از دوره های هخامنشی و فراهخامنشی: محوطه 76 و 77 تنگ بلاغی
مجموعه: باستان شناسی, فارسی
نویسنده: علیرضا عسکری چاوردی و پیر فرانچسکو کالیری
ناشر: دانشگاه هنر شیراز
تاریخ انتشار: 1393
توضیحات کتاب:

محدوده پارسه در جغرافیای زیستی و فرهنگی واحدی قابل تعریف است که زندگی روزگار هخامنشی را انسجام می‌بخشیده است. از نظر زیستی این محدوده با رودخانه سیوند از پاسارگاد تا تخت جمشید به هم پیوسته است و از نظر فرهنگی مسیر تاریخی پاسارگاد از طریق تنگ بلاغی به تخت جمشید پیوند داشته است. کتاب حاضر گوشه‌ای از پتانسیل تاریخی فرهنگ و هنر ایران باستان در فارس را نشان می‌دهد که از این دیدگاه محوطه‌های باستانی تنگ بلاغی به روش علمی مورد بررسی و شناخت قرار گرفته است.

محدوده پارسه در جغرافیای زیستی و فرهنگی واحدی قابل تعریف است که زندگی روزگار هخامنشی را انسجام می‌بخشیده است. از نظر زیستی این محدوده با رودخانه سیوند از پاسارگاد تا تخت جمشید به هم پیوسته است و از نظر فرهنگی مسیر تاریخی پاسارگاد از طریق تنگ بلاغی به تخت جمشید پیوند داشته است. کتاب حاضر گوشه‌ای از پتانسیل تاریخی فرهنگ و هنر ایران باستان در فارس را نشان می‌دهد که از این دیدگاه محوطه‌های باستانی تنگ بلاغی به روش علمی مورد بررسی و شناخت قرار گرفته است.

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search