آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

ساماندهی و حفاظت بقایای معماری تل تخت در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد

تل تخت، مرتفع ترین قسمت مجموعه میراث جهانی پاسارگاد، در بردارنده ساختارهای گلین ارزشمندی از دوران هخامنشی است. با این وجود، کاوش های پی در پی، عدم توجه کافی به حفاظت های پس از حفاری در طول سالیان گذشته و فقدان مسیر بازدید معین و منطبق بر نیازهای حفاظتی، آسیب زیادی را متوجه آثار معماری موجود بر فراز این تپه طبیعی نموده است. با اینکه پیشتر، بخش غالب ساختارهای شناسایی شده، مورد خواناسازی قرار گرفته و چهره گویاتری از وضعیت معماری محوطه را به نمایش گذاشته، لیکن به خاطر باقی بودن ایراداتی در شکل استفاده از مواد و مصالح مرمتی (خشت و اندود کاهگل) و نحوه شیب بندی و دفع آبهای سطحی، کماکان آثار معماری این بخش از مجموعه در معرض تهدید و تخریب قرار دارند. برای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از عوامل محیطی و انسانی، طرح ساماندهی محوطه تل تخت از اواخر سال گذشته آغاز گردید و همچنان نیز ادامه دارد. این طرح مشتمل بر اقدامات متعددی است که اهم آنها عبارتند از: ترمیم و تجدید اندود کاهگل، پاکسازی علف های هرز، کانال کشی، تعبیه ناودان های سفالی، اجرای پلکان های استحفاظی، مسدود کردن مسیرهای فرعی، طراحی مسیر ویژه بازدید، پوشاندن برخی از تاسیسات آبی، جمع آوری قطعات سنگی پراکنده و تشکیل باغچه سنگ و ایجاد موانع برای مهار و هدایت آب های سرگردان. 

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search