روز پاکسازی محوطه های میراث جهانی و میراث فرهنگی

آیین پاکسازی سراسری محوطه های میراث جهانی و میراث فرهنگی کشور در سومین جمعه پایان سال با حضور مردم محلی و ارگان های ذیربط برگزار می شود. 

وعده ما: 18 اسفند ماه - مجموعه میراث جهانی پاسارگاد

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search