Pasargadae World Heritage

بانک سفال

بانک سفال پایگاه میراث جهانی پاسارگاد:

با انجام کاوشهای باستان شناسی نجات بخشی در تنگ بلاغی پاسارگاد توسط هیات های مشترک ایرانی – خارجی(شامل هیات های از فرانسه،آلمان،آمریکاه،لهستان،ژاپن،ایتالیا )   و همچنین بررسی های باستان شناسی منطقه پاسارگاد و دشت مرغاب حجم نسبتا زیادی از مواد فرهنگی شامل قطعه سفال و استخوان و ... می باشد که پس از مطالعه اولیه توسط کاوشگران، جهت حفاظت و نگهداری  به  دفتر فنی پایگاه میراث جهانی پاسارگاد منتقل شد.

غالب این مواد فرهنگی، سفال است و  مربوط به  دوره پیش از تاریخ ( فرهنگ های مشکی،جری،باکونB,A ،گپ تا لپویی(از هزاره هفتم ق.م  تا 3500ق.م)،دوره تاریخی(هخامنشی،فراهخامنشی تا ساسانی) و مقداری هم از دوره اسلامی می باشد.

وجود این مواد فرهنگی مطالعاتی ارزشمند در پایگاه ،ما را بر آن داشت جهت شناسایی ومطالعه بهتر پژوهشگران،اقدام به ایجاد بانک سفال نماییم. با این کار هم عمده مواد فرهنگی در اتاقی محفوظ نگهداری خواهد شد و هم قطعه سفالها مورد مطالعه قرار می گیرند.

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Head Office
Pasargadae
© کپی رایت پایگاه میراث جهانی پاسارگاد 2017.
طراحی و پیاده سازی وبسایت با پیشگاهان

Search