فرم نظرسنجی از بازدیدکنندگان مجموعه میراث جهانی پاسارگاد

بازدیدکننده گرامی:

ضمن سپاس از همکاری شما، پرسشنامه ای که پیش رو دارید به منظور بررسی سطح کیفی خدمات ارائه شده در مدت بازدید شما از این مکان تاریخی می باشد. خواهشمند است با پاسخ های دقیق خود (تنها یک پاسخ برای هر سوال) ما را در رسیدن به این هدف یاری دهید. پیشاپیش از صداقت شما و زمانی که صرف تکمیل این پرسشنامه می نمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

2 years ago

انصراف
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search