آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

طرح انتقال و جابجایی کتیبه مسجد اتابکی و ستونهای مجاور کاخ بارعام

هدف از انجام این پروژه مشترک، ساماندهی و حفاظت  از کتیبه های اسلامی و قلمه ستونهای مجاور کاخ بارعام ، آموزش و انتقال دانش  بستن بلوک های وزین سنگی ، تکنیک جابجایی سنگ به کارشناسان مجموعه میراث جهانی پاسارگاد می باشد. پس از اتمام پروژه، پاکسازی  و تثبیت  کتیبه اسلامی شروع و در پایان طراحی و اجرای سایه بان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search