آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

مدیریت سوانح طبیعی در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد

در پی بارش های اخیر با توجه به تمهیدات حفاظتی پیش بینی شده، خوشبختانه خسارتی به بناها، تاسیسات و زیرساخت های مجموعه میراث جهانی پاسارگاد وارد نشد. 
ایجاد چاهک های جذبی جهت هدایت آب های ورودی به آبنماهای باغ شاهی و شیب بندی آبنماها به سمت چاهک ها و همچنین ایجاد بند خاکی در بالادست جهت انحراف آب های سطحی و روان آب های حاصل از بارندگی به سمت پل تاریخی و کاخ بارعام، شیب بندی ساختارهای تل تخت و ایجاد شیب معکوس پیرامون کاخ های اختصاصی، بارعام و دروازه و هدایت آب های سطحی به خارج از بناها و نیز اجرای بیش از 200 متر گابیون بندی (سنگچین) در دامنه جنوبی رودخانه باستانی سوباتن واقع در ضلع غربی آرامگاه  کوروش جهت مهار سیلاب های فصلی حاصل از بارش در نواحی بالادست از جمله اقداماتی بود که در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد در راستای مدیریت سوانح طبیعی از قبیل سیلاب در سنوات گذشته و حال انجام شد. 
 
روابط عمومی پایگاه میراث جهانی #پاسارگاد

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search