آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

ادامه پروژه ساماندهی صفه بنای برج سنگی مجموعه میراث جهانی پاسارگاد

افشین ابراهیمی مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد با اعلام این خبر گفت: در راستای خواناسازی پلان معماری صفه برج سنگی و برطرف کردن آشفتگی های موجود، عملیات ساماندهی این بخش از مجموعه میراث جهانی پاسارگاد مشتمل بر: مستندسازی، قطعه یابی و وصالی در حال انجام است. وصالی بلوک ها و قطعات سنگی به دو صورت خشکه چین و یا به روش پین گذاری و استفاده از رزین انجام می گیرد. ابراهیمی افزود: عملیات ساماندهی، بیشتر در جبهه شمال غربی بنا متمرکز شده است که هم نمای اصلی اثر را شامل می شود و هم شرایط مهیاتری را در اختیار قرار می دهد. در جریان عملیات ساماندهی که از خرداد ماه سال گذشته آغاز گردیده، شواهد و اطلاعات جدیدی از معماری بنا به دست آمده است.

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search