بخش معماری و مستند نگاری

 آثار معماری بازمانده از ادوار گذشته (بناها تا محوطه های تاریخی)، بخش های ارزشمند میراث فرهنگی محسوب می شوند که نیازمند مرمت و حفاظت هستند. لزوم مستندسازی، در بازشناسی اطلاعات پایه ای بر محقق پوشیده نیست. روش های بسیاری در حفاظت بنا و محوطه های تاریخی وجود دارد امّا انتخاب روش علمی و سازگار به منظور دریافت بهترین دستاورد و کمترین آسیب به بنا اصول پایه ای کار مرمت گر است.  فعالیت های بخش معماری و مستند نگاری پایگاه میراث جهانی پاسارگاد در چهار دسته مستندنگاری، طراحی، نقشه برداری و ساخت و ساز می باشد. این فعالیت ها عبارتند از: 

مستند نگاری

 • مستند نگاری مجموعه بناهای پاسارگاد(آرامگاه کوروش-کاروانسرای مظفری-کاخ اختصاصی-کاخ دروازه-کاخ بارعام-آبنماهای باغ شاهی-برج سنگی-محوطه مقدس)
 • اسکن لیزر آرامگاه کوروش
 • فتوگرامتری آرامگاه کمبوجیه
 • فتوگرامتری جرز انسان بالدار
 • فتوگرامتری استحکامات دفاعی تل تخت

طراحی

 • مسیر بازدید کاخ دروازه
 • مسیر بازدید کاخ اختصاصی
 • طرح بدنه روستا
 • طراحی کیوسک بلیط فروشی
 • طراحی سالن معرفی مجموعه
 • طراحی انبار مرکز مطالعات

نقشه برداری

 • تپوگرافی و نقشه برداری مجموعه میراث جهانی پاسارگاد
 • تپوگرافی و نقشه برداری تپه وکیل آباد
 • تپوگرافی و نقشه برداری تپه رحمت آباد
 • تپوگرافی و نقشه برداری تپه میان جاده ای
 • تپوگرافی و نقشه برداری تپه پیر قنبر
 • تپوگرافی و نقشه برداری گود کاری

ساخت و ساز

 • ساخت سالن معرفی
 • ساختانبار مرکز مطالعات
 • ساخت کیوسک بلیط فروشی
 • محوطه سازی مرکز مطالعات
 • بهسازی و ساماندهی
 • بهسازی مهمانسرای مرکز مطالعات
 • ساماندهی مسیر ورودی مجموعه
 • ساماندهی و ایجاد مسیر بازدید مجموعه باغ شاهی
 • ساماندهی فضای پیرامونی بناها(آرامگاه کوروش-کاخ اختصاصی-کاخ بارعام-کاخ دروازه)

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search