کوشک ها

کوشک‌ها نیز در مجموعۀ باغ‌شاهی به نوعی مکمل اب‌نما‌ها بوده و امروزه تنها بقایای کمی از آن‌ها در شرق و جنوب محدودۀ باغ مرکزی باقی‌مانده‌است. ساختار این دو کوشک به نوعی طرح ساده و خلاصه شده‌ای از نقشه کاخ‌های پاسارگاد و مرکز‌ثقل این محوطۀ خرم بوده و به تعبیری طرح دقیقی از منظره‌سازی و ادغام معماری با طبیعت می‌باشند.

این دو کوشک که به کوشک‌های A وB معروف هستند، به نظر می آید به همراه كاخ P ورودی‌های یك محوطه 300×‌250 متر مربع بوده اند كه همان باغ یا پردیس شاهی بوده است‌. كوشك A امروزه ساختاری عریان داشته و بازسازی ارائه شده توسط استروناخ بر مبنای تخمین است . بقایای كرسی كف شده اتاق مركزی 90/7 × 45/10 متر مربع مساحت دارد .

كوشك B كه در گزارش‌های قدیمی به " كوشك باغ " موسوم شده بود نیز در فاصله 120 متری شمال كاخ S قرار دارد این بنا كه از وضعیت بسیار بهتری نسبت به كوشك A برخوردار است دارای یك سكوی چهار گوش از سنگ های تراشدار به وسعت حدود 15/10 × 70/11 متر مربع است‌. این ابعاد شامل شالوده‌های احتمالی ایوان‌های ستوندار قرینه یكدیگر در پهلوهای شمال شرقی و جنوب غربی و دو طرف دیگر می‌گردد‌. در این بنای كوچك اتاقی سنگ‌فرش شده در بخش مركزی آن‌ها به ابعاد  10/10 × 60/11 متر‌مربع قرار داشته و دو در ورودی وسیع در دیوارهای عرضی بنا‌ها و در مقابل هم قرار دارد‌. كف‌ها نیز با سنگ‌های كم و بیش مستطیل شكل ساخته شده در نیمه جنوب غربی اتاق در رج‌های منظم چیده شده اند‌.

استروناخ تخمین می زند كه كوشک B فضایی به وسعت 24 × 21 متر مربع را اشغال می‌كرده، در حالی كه كوشك A در مجموع 75/19 × 21 متر مربع وسعت داشته است. همچنین با توجه به وسعت و با قرار گرفتن در مسیر اختصاصی‌، كه شاه بی تردید بین دو كاخ اصلی خویش می‌پیموده‌، کوشک‌ B بایستی از اهمیت خاصی برخوردار بوده باشد.

 

 • Pavillon A 1745
 • Pavillon B 1879

    

  ICHTOw
  UNESCOw
  WorldHeritagew
  Pasargadae

  Search