کتابخانه تخصصی پاسارگاد

کتابخانه تخصصی پاسارگاد حدود 2000 جلد کتاب و مجله تخصصی در حوزه باستان شناسی و تاریخ، حفاظت و مرمت و هنر و معماری را با تمرکز بر دوره های هخامنشیان، ساسانی و اسلامی در خود جای داده است. همچنین تعداد 1000 فایل کتاب، مجله و مقالات فارسی و انگلیسی به صورت الکترونیکی در زمینه های مذکور موجود و قابل استفاده است.

کتاب های باستان شناسی

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search