بلیط و ساعت بازدید

ورودی

ورودی
قیمت بلیط ورودی مجموعه میراث جهانی پاسارگاد


قیمت ورودی گردشگر ایرانی
 300,000 ریال

قیمت ورودی گردشگر خارجی
2,500,000 ریال

ساعت بازدید

ساعت بازدید
ساعت بازدید از محوطه میراث جهانی

فصل بهار و تابستان
فروش بلیط: 8:00 تا 18:00
پایان ساعت بازدید: 30: 18

فصل پاییز و زمستان
فروش بلیط: 8:00 تا 17:00
پایان ساعت بازدید: 17:30

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search