مجتمع های رفاهی

مجتمع رفاهی طلائیه : شهرستان پاسارگاد – بین  جاده اصلی اصفهان –شیراز –نرسیده به سعادت شهر-به مدیریت آقای حیدر نژاد

 مجتمع رفاهی سعادت شهر : شهرستان پاسارگاد –بین جاده اصفهان شیراز –به مدیریت آقای موسوی

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search