آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

بهسازی حفاظ شیشه ای پیرامون آرامگاه کوروش

افشین ابراهیمی، مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاددر خصوص طرح بهسازی حفاظ شیشه ای پیرامون آرامگاه کوروش گفت: با گذشت یک دهه از اجرای حفاظ شیشه ای در اطراف آرامگاه کوروش در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد، این سازه علیرغم برخورداری از پاره ای ویژگی های فنی مطلوب و رعایت معیارهای همسو و متناسب با ارزش های اثر، لیکن به سبب فرسودگی شدید و تغییر شکل پایه چوبی نگهدارنده و همچنین شناور بودن آن بر سطح شنی صفه آرامگاه که جدا شدن مداوم قطعات و شکستن پی در پی جداره های شیشه ای را به دنبال داشته، چاره ای جز تعویض مصالح و بازنگری در روند ساخت حفاظ باقی نگذاشته است. وی گفت: به همین خاطر طرح بهسازی حفاظ شیشه ای آرامگاه با هدف برطرف کردن ضعف های موجود، عملکرد حفاظتی بهتر و آراستگی بیشتر، اخیرا به اجرا گذاشته شده است. ابراهیمی افزود: همزمان با این عملیات، مرز حفاظ تا آرامگاه از هر چهار طرف، دو متر به عقب کشیده می شود و اینگونه، محدوده گسترده تری (حدود یک و نیم برابر وسعت فعلی)، در حلقه استحفاظی حفاظ جدید محصور خواهد شد.

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search