آرشیو خبر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

ساعت بازدید در نوروز 1403 مجموعه میراث جهانی پاسارگاد

هر روزتان نوروز،نوروزتان پیروز

ساعت بازدید از مجموعه میراث جهانی پاسارگاد 8 صبح تا 18 می باشد.

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search