Head manager

Dr. Hamid Fadae
مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد و
مقام مجاز پایگاه پاسارگاد و تخت جمشید

  

در تاریخ بیست ویکم بهمن نودو سه طی مراسم معارفه با صدور حکمی از سوی دکتر محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور ، حمید فدایی به عنوان سرپرست جدید ، پایگاه میراث جهانی پاسارگاد منصوب گردید.

 سوابق علمی آقای حمید فدایی به این شرح می باشد:

ـ فوق ليسانس حفاظت و مرمت آثار تاريخي و دانشجوی دکتری مرمت

ـ عضو هيات علمي پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي ـ فرهنگي از سال 1383 تا کنون

ـ مدرس دانشگاه های هنر تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ـ مسئول گروه پژوهشی ساليابي و محيط در پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي ـ فرهنگي

ـ مجری بالغ بر بیست عنوان طرح پژوهشی در پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی ـ فرهنگی و تدوین و اجرای طرح  های پژوهشی در زمینه ساختارشناسی و حفاظت از میراث سنگی و صخره ای ایران

ـ همکاری در برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی در حوزه حفاظت و مرمت

ـ چاپ بیش از بیست مقاله علمی در زمینه حفاظت و مرمت آثار تاریخی و تزیینات وابسته به معماری در نشریات علمی و مجموعه مقالات همایش های تخصصی حفاظت و مرمت

ـ کارشناس و پژوهشگر در پایگاه میراث جهانی چغازنبيل، سال‌هاي 82-

 

 

  

ICHTOw
UNESCOw
WorldHeritagew
Pasargadae

Search